Go Back

Class : 11

Subject : सामाजिक अध्ययन

Unit : 11.30 Lesson :स्वस्थ्य जीवनशैली र सामाजिक जीवन


You are not a member!
1.) ‘स्वस्थ जीवनशैलीमा खानपानको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ’ यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् ।

2.) स्वस्थ जीवनशैलीका उपायहरूको सूची बनाउनुहोस् ।

3.) सामाजिक जीवनलाई सन्तुलित उपायहरूको सूची बनाउनुहोस् ।

4.) जीवनशैली भनेको के हो ?

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up