Go Back

Class : 11

Subject : सामाजिक अध्ययन

Unit : 11.40 Lesson :किशोरावस्था र स्वास्थ्य जीवनशैली


You are not a member!
1.) किशोरावस्था जीवनको महत्त्वपूर्ण अवस्था हो, किन?

2.) किशोरावस्थाका मुख्य चुनौतीहरूको सूची तयार पार्नुहोस् ।

3.) किशोरकिशोरीहरूले स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन किन जरुरी छ, कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up