Go Back

Class : 11

Subject : सामाजिक अध्ययन

Unit : 2.10 Lesson :डिजिटल साक्षरता


You are not a member!
1.) डिजिटल साक्षरता भन्नाले के बुझिन्छ ?

2.) सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भनेको के हो ?

3.) कम्प्युटर हार्डवेयरलाई उदारहणसहित वर्गीकरण गर्नुहोस् ।

4.) ‘कम्प्युटरको प्रयोग आज विश्वव्यापी भएको छ ।’ यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् ।

5.) Microsoft Word मा के के काम गर्न सकिन्छ, उदाहरणसहित लेख्नुहोस् ।

6.) कम्प्युटर प्रयोग भइरहेको कुनै दुई क्षेत्रहरूको नाम लेख्नुहोस् ।

7.) डिजिटल साक्षरता भन्नाले के बुझिन्छ ?

8.) सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भनेको के हो ?

9.) कम्प्युटर हार्डवेयरलाई उदारहणसहित वर्गीकरण गर्नुहोस् ।

10.) ‘कम्प्युटरको प्रयोग आज विश्वव्यापी भएको छ ।’ यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् ।

11.) Microsoft Word मा के के काम गर्न सकिन्छ, उदाहरणसहित लेख्नुहोस् ।

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up