Go Back

Class : 11

Subject : सामाजिक अध्ययन

Unit : 2.20 Lesson :सञ्चार एप्लिकेसनहरुको प्रयोग


You are not a member!
1.) इमेल भनेको के हो ?

2.) इमेलमा फाइल Attach गर्ने तरिका लेख्नुहोस्

3.) ब्राउजर भनेको के हो, उदारहण दिएर प्रष्ट पार्नुहोस् ।

4.) इमेल भनेको के हो ?

5.) इमेलमा फाइल Attach गर्ने तरिका लेख्नुहोस्

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up