Go Back

Class : 11

Subject : सामाजिक अध्ययन

Unit : 2.40 Lesson :इन्टरनेटबाट सूचना तथा अध्ययन सामग्रीको खोजी र प्रयोग


You are not a member!
1.) कुनै दुई सर्च इन्जिनहरूको नाम लेखी यिनका विशेषतासमेत लेख्नुहोस् ।

2.) सर्च इन्जिन भनेको के हो, यसको महत्व उल्लेख गर्नुहोस् ।

3.) कुनै दुई सर्च इन्जिनहरूको नाम लेखी यिनका विशेषतासमेत लेख्नुहोस् ।

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up