Go Back

Class : 11

Subject : सामाजिक अध्ययन

Unit : 4.10 Lesson :मानव जैविकीय उत्पत्ति र विकासक्र


You are not a member!
1.) अस्ट्रालोपिथेकस र होमो हयाबिलिसबिचका समानता र भिन्नता प्रस्ट पार्नुहोस् ।

2.) होमो जातिका विशेषताहरू लेख्नुहोस् ।

3.) होमो इरेक्टस (Homo erectus) को छोटो परिचय दिनुहोस्‌ ।

4.) होमो नियन्डरथलेन्सिस (Homo neanderthalensis) को छोटो परिचय दिनुहोस्‌ ।

5.) अस्ट्रालोपिथेकस (Australopithecus) जातिको छोटो परिचय दिनुहोस्‌ ।

6.) मस्तेरियन (Mousterian) संस्कृति कस्तो संस्कृति हो ? प्रष्ट पार्नुहोस्‌।

7.) मानवको जैविकीय उदविकासको छोटो परिचय लेख्नुहोस् ।

8.) अस्ट्रालोपिथेकस र होमो हयाबिलिसबिचका समानता र भिन्नता प्रस्ट पार्नुहोस् ।

9.) होमो जातिका विशेषताहरू लेख्नुहोस् ।

10.) होमो इरेक्टस (Homo erectus) को छोटो परिचय दिनुहोस्‌ ।

11.) होमो नियन्डरथलेन्सिस (Homo neanderthalensis) को छोटो परिचय दिनुहोस्‌ ।

12.) अस्ट्रालोपिथेकस (Australopithecus) जातिको छोटो परिचय दिनुहोस्‌ ।

13.) मस्तेरियन (Mousterian) संस्कृति कस्तो संस्कृति हो ? प्रष्ट पार्नुहोस्‌।

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up