Go Back

Class : 11

Subject : सामाजिक अध्ययन

Unit : 6.30 Lesson :औद्योगिक क्रान्ति


You are not a member!
1.) उपनिवेशको सुरुआत र औद्योगिक क्रान्तिको सम्बन्ध उल्लेख गर्नुहोस् ।

2.) औद्योगिक क्रान्तिले विश्वमा पारेको प्रभावहरूको बुंदागत रूपमा व्याख्या गर्नुहोस् ।

3.) उपनिवेशको सुरुआत र औद्योगिक क्रान्तिको सम्बन्ध उल्लेख गर्नुहोस् ।

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up