Go Back

Class : 11

Subject : सामाजिक अध्ययन

Unit : 7.40 Lesson :बहुसांस्कृतिक र सामाजिक एकता


You are not a member!
1.) बहुसांस्कृतिकता नै नेपालीको पहिचान हो यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् ।

2.) तपाईंको समुदायमा भएका विविधताको सूची बनाई त्यहाँ भएको एकताको उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

3.) बहुसांस्कृतिकता नै नेपालीको पहिचान हो यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् ।

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up