Go Back

Class : 11

Subject : सामाजिक अध्ययन

Unit : 8.10 Lesson :नेपालको संविधान विगत र वर्तमान


You are not a member!
1.) नेपालको संविधानको प्रारम्भिक खण्डमा दिइएका विषयवस्तु अध्ययन गरी कक्षामा छलफल गर्नुहोस् ।

2.) संविधान भनेको के हो ? छोटो परिभाषा दिनुहोस् ।

3.) नेपालमा हालसम्म जारी भएका संविधानहरूको सूची बनाउनुहोस् ।

4.) नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानका प्रस्तावनामा मिल्ने र नमिल्ने विषयवस्तु पहिचान गरी तलको जस्तै तालिकामा प्रस्तुत गर्नुहोस् । क्र. सं. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ नेपालको संविधान २०७२ मिल्छ मिल्दैन १. उ

5.) नेपालको संविधानको प्रारम्भिक खण्डमा दिइएका विषयवस्तु अध्ययन गरी कक्षामा छलफल गर्नुहोस् ।

6.) संविधान भनेको के हो ? छोटो परिभाषा दिनुहोस् ।

7.) नेपालमा हालसम्म जारी भएका संविधानहरूको सूची बनाउनुहोस् ।

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up