Go Back

Class : 10

Subject : अर्थशास्त्र

Unit : 10.00 Lesson :तथ्याङ्कीय औजारहरू


You are not a member!
1.) मूल्य सूचकाङ्क भनेको के हो।

2.) मूल्य सूचकाङ्क निर्माणका चरणहरू लेख्नुहोस्‌।

3.) भाररहित र भारित मूल्य सूचकाङ्कबिच फरक छुट्याउनुहोस्‌।

4.) मूल्य सूचकाङ्कको महत्त्व लेख्नुहोस्‌।

5.) मूल्य सूचकाङ्कका सीमाहरू के के हुन्‌?

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up