Go Back

Class : 7

Subject : विज्ञान

Unit : 11.30 Lesson : चन्द्रमा


You are not a member!
1.) चन्द्रमामा छोटो टिप्पणीहरू लेख्नुहोस्?

2.) पृथ्वीबाट चन्द्रमाको दूरी कति छ ?

3.) चन्द्रमाको व्यास कति छ?

4.) चन्द्रमाको सतहको क्षेत्रफल कति छ ?

5.) पृथ्वीको वरिपरि चन्द्रमाको परिक्रमा अवधि के हो?

6.) चन्द्र चरणहरू के हो?

7.) चन्द्रमा चरणहरु को कारण के हो?

8.) वेक्सिङ चन्द्राकार के हो?

9.) waxing gibbous के हो?

10.) वानिङ्ग गिबस भनेको के हो?

11.) अचम्मको चन्द्राकार के हो?

12.) पूर्णिमा के हो?

13.) नयाँ चन्द्र के हो?

14.) उज्यालो अर्ध वा शुक्ल पक्ष के हो?

15.) कालो आधा वा कृष्ण पक्ष के हो?

16.) पक्षीय महिना वा नक्षत्र मास के हो?

17.) सिनोदिक महिना वा चन्द्रमास के हो?

18.) आदिक मास वा मलमास वा पुरुषोत्तम मास के हो?

19.) के हो क्षय मास ?

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up