Go Back

Class : 7

Subject : विज्ञान

Unit : 3.10 Lesson : जीवित प्राणी र तिनीहरूको संरचना


You are not a member!
1.) फूल नहुने बिरुवाहरू के हुन्?

2.) मूल प्रणाली के हो?

3.) शूट सिस्टम के हो?

4.) जरा कपाल के हो?

5.) रेशेदार जरा के हो?

6.) ट्याप रूट के हो?

7.) परिमार्जित रूट के हो?

8.) परिमार्जित रूटका उदाहरणहरू के हुन्?

9.) रूट को कार्यहरु के हो?

10.) स्टेम के हो?

11.) नोड र इन्टरनोड के हो?

12.) स्टेमका कार्यहरू के हुन्?

13.) स्टेमको परिमार्जनका उदाहरणहरू के हुन्?

14.) lenticel को काम के हो?

15.) पात भनेको के हो?

16.) पातका भागहरू के हुन्?

17.) स्टोमाटा के हो?

18.) वाष्पोत्सर्जन भनेको के हो?

19.) पेटियोल के हो?

20.) क्लोरोफिल के हो?

21.) पातलाई बिरुवाको खाद्य कारखाना किन भनिन्छ ?

22.) पातको काम के हो?

23.) फूल भनेको के हो?

24.) फूलको भागहरू के हुन्?

25.) पूर्ण फूल के हो?

26.) अपूर्ण फूल के हो?

27.) क्यालिक्स भनेको के हो?

28.) कोरोला के हो?

29.) androecium के हो?

30.) gynoecium के हो?

31.) परागकण के हो?

32.) फूल कति प्रकारका हुन्छन् ?

33.) युनिसेक्सुअल फूल के हो?

34.) Bixesual फूल के हो?

35.) परागकण के हो?

36.) परागण प्रक्रियाको बारेमा वर्णन गर्नुहोस्।

37.) निषेचन भनेको के हो?

38.) निषेचन प्रक्रिया बारे वर्णन गर्नुहोस्।

39.) भ्रूण भनेको के हो?

40.) पराग अन्न के हो?

41.) फूलको काम के हो?

42.) फलफूलका भागहरू के-के हुन्?

43.) epicarp के हो?

44.) मेसोकार्प भनेको के हो?

45.) एन्डोकार्प भनेको के हो?

46.) बीउ को भागहरु के हो?

47.) मोनोकोट र डिकोट को बीउ बीच के भिन्नता छ?

48.) फलको काम के हो?

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up