Go Back

Class : 7

Subject : विज्ञान

Unit : 3.20 Lesson : जीवित प्राणी र तिनीहरूको संरचना


You are not a member!
1.) युनिसेलुलर जीवहरू के हुन्?

2.) बहुसेलुलर जीवहरू के हुन्?

3.) प्रोटोजोआका विशेषताहरू के हुन्?

4.) पोरिफेराका विशेषताहरू के हुन्?

5.) Coelenterata को विशेषताहरु के हो?

6.) platyhelminthes को विशेषताहरु के हो?

7.) Aschelminthes अन्तर्गत कस्ता प्रकारका जनावरहरू राखिन्छन्?

8.) Aschelminthes को विशेषताहरु के हो?

9.) एनेलिडाका विशेषताहरू के हुन्?

10.) आर्थ्रोपोडाका विशेषताहरू के हुन्?

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up