Go Back

Class : 7

Subject : विज्ञान

Unit : 3.30 Lesson : जीवित प्राणी र तिनीहरूको संरचना


You are not a member!
1.) Mollusca को विशेषताहरु के हो?

2.) Echinodermata को विशेषताहरु के हो?

3.) सेल भनेको के हो?

4.) साइटोलोजी भनेको के हो?

5.) कोषलाई संरचनात्मक र कार्यात्मक एकाइ किन भनिन्छ?

6.) सेल पर्खाल के हो?

7.) कोशिका झिल्ली के हो?

8.) कोशिका पर्खाल र कोशिका झिल्लीका कार्यहरू के हुन्?

9.) साइटोप्लाज्म भनेको के हो?

10.) कोष कसले पत्ता लगाए ?

11.) साइटोप्लाज्म को काम के हो?

12.) सेल organelle के हो?

13.) समावेशीकरण भनेको के हो?

14.) न्यूक्लियस बारे व्याख्या गर्नुहोस्?

15.) न्यूक्लियसलाई कोशिकाको मस्तिष्क किन भनिन्छ?

16.) न्यूक्लियस के हो?

17.) आणविक झिल्लीले के उत्पादन गर्छ?

18.) न्यूक्लियोप्लाज्म भनेको के हो?

19.) न्यूक्लियोलस के हो?

20.) न्यूक्लियस को कार्यहरु के हो?

21.) एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भनेको के हो?

22.) endoplasmic reticulum को कार्यहरु के हो?

23.) किन ER लाई कोषको endoskeleton भनिन्छ?

24.) माइटोकोन्ड्रिया के हो?

25.) माइटोकन्ड्रियालाई किन कोशिकाको पावर हाउस भनिन्छ?

26.) राइबोसोमहरू के हुन्?

27.) राइबोसोमका कार्यहरू के हुन्?

28.) राइबोजोमलाई किन प्रोटिन कारखाना भनिन्छ?

29.) Golgi कम्प्लेक्स को कार्यहरु के हो?

30.) गोलगी कम्प्लेक्स भनेको के हो?

31.) Golgi शरीर को कार्यहरु के हो?

32.) लाइसोसोमहरू के हुन्?

33.) लाइसोसोमका कार्यहरू के हुन्?

34.) लाइसोसोमलाई किन कोशिकाको आत्मघाती झोला भनिन्छ?

35.) vacuoles के हो?

36.) vacuoles को कार्यहरु के हो?

37.) प्लास्टिडहरू के हुन्? वर्णन गर्नुहोस्।

38.) plastids को कार्यहरु के हो?

39.) क्लोरोप्लास्टका कार्यहरू के हुन्?

40.) क्रोमोप्लास्टका कार्यहरू के हुन्?

41.) ल्युकोप्लास्टको काम के हो?

42.) सेन्ट्रोसोमहरू के हुन्?

43.) Centrosomes को कार्यहरु के हो?

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up