Go Back

Class : 8

Subject : विज्ञान

Unit : 1.00 Lesson : वैज्ञानिक शिक्षा


You are not a member!
1.) वैज्ञानिक शिक्षा भनेको के हो?

2.) प्रयोग भनेको के हो?

3.) प्रयोगशालामा पालना गर्नुपर्ने सुरक्षा नियमहरू के के छन्?

4.) अवलोकन भनेको के हो?

5.) वैज्ञानिक परीक्षण के हो?

6.) परिकल्पना के हो?

7.) परीक्षण भनेको के हो?

8.) अनुसन्धान कार्य के हो?

9.) अनुसन्धान कार्यका चरणहरू वा चरणहरू के हुन्?

10.) अनुसन्धान प्रश्नको उदाहरण दिनुहोस्?

11.) सर्वेक्षणहरू के हुन्?

12.) सर्वेक्षणको क्रममा डाटा सङ्कलनका लागि दिशानिर्देशहरू के हुन्?

13.) सर्वेक्षणका चरणहरू के हुन्?

14.) रिपोर्ट भनेको के हो?

15.) वैज्ञानिक कार्यमा अवलोकनको महत्त्व के हो?

16.) सर्वेक्षण उपकरण भन्नाले के बुझिन्छ? उदाहरण सहित लेख्नुहोस्।

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up