Go Back

Class : 8

Subject : विज्ञान

Unit : 4.00 Lesson : जैविक विविधता र वातावरण


You are not a member!
1.) पुष्प विविधता के हो?

2.) प्राणी विविधता भनेको के हो?

3.) जैविक विविधताका तीनवटा विषयहरू के के हुन्? तिनीहरूलाई उल्लेख गर्नुहोस्।

4.) आनुवंशिक विविधता के हो?

5.) आनुवंशिक विविधता को कारण के हो?

6.) प्रजाति विविधता के हो?

7.) इकोसिस्टम विविधता भनेको के हो?

8.) जैविक विविधताको महत्व के हो ?

9.) नेपालको जैविक विविधताको वर्णन गर्नुहोस्?

10.) जैविक विविधता ह्रासको मुख्य कारण के हो?

11.) आन्तरिक संरक्षणको बारेमा व्याख्या गर्नुहोस्?

12.) पूर्व स्थिति संरक्षणको बारेमा व्याख्या गर्नुहोस्।

13.) जैविक विविधता संरक्षणका उपायहरू के के हुन् ?

14.) हावापानी र मौसम के हो?

15.) भूमध्य रेखा के हो?

16.) उचाइ के हो?

17.) गर्मीको बारेमा वर्णन गर्नुहोस्।

18.) जाडोको बारेमा वर्णन गर्नुहोस्।

19.) नेपालको हावापानी अवस्थाको बारेमा वर्णन गर्नुहोस्।

20.) मनसुन बारे वर्णन गर्नुहोस्।

21.) मनसुनको असर के हुन्छ ?

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up