Go Back

Class : 8

Subject : विज्ञान

Unit : 5.00 Lesson : जीवन प्रक्रिया


You are not a member!
1.) युनिसेक्सुअल के हो?

2.) प्रजनन भनेको के हो?

3.) प्रजनन को महत्व के हो?

4.) प्रजनन को प्रकार के हो?

5.) अलैंगिक प्रजनन के हो?

6.) यौन प्रजनन के हो?

7.) गेमेट के हो?

8.) zygote के हो?

9.) अलैंगिक प्रजनन को प्रकार के हो?

10.) विखंडन के हो?

11.) विखंडन को प्रकार के हो?

12.) बाइनरी फिशन भनेको के हो?

13.) बहुविभाजन भनेको के हो?

14.) बडिङ भनेको के हो?

15.) विखंडन भनेको के हो?

16.) पुनर्जन्म भनेको के हो?

17.) स्पोरुलेशन भनेको के हो?

18.) बीजाणु के हो?

19.) sporangia के हो?

20.) parthenogenesis के हो?

21.) अलैंगिक प्रजनन को महत्व के हो?

22.) वनस्पति प्रजनन के हो?

23.) कुन बिरुवाले जराको माध्यमबाट वनस्पति प्रसारको साथ पुनरुत्पादन गर्दछ?

24.) कुन बिरुवाहरूले भूमिगत काण्ड मार्फत वनस्पति प्रसारको साथ पुनरुत्पादन गर्दछ?

25.) कुन बिरुवाहरू हवाई स्टेम मार्फत वनस्पति प्रसार संग प्रजनन गर्दछ?

26.) कुन बिरुवाहरू बल्बिलहरू मार्फत वनस्पति प्रसारको साथ प्रजनन गर्छन्?

27.) कुन बिरुवाले पातको माध्यमबाट वनस्पति प्रजनन गर्दछ?

28.) कृत्रिम वनस्पति प्रजनन के हो?

29.) कृत्रिम वनस्पति प्रसार को प्रकार के हो?

30.) कृत्रिम वनस्पति प्रचारका फाइदाहरू के हुन्?

31.) कृत्रिम वनस्पति प्रजनन काटन विधि व्याख्या गर्नुहोस्?

32.) कृत्रिम वनस्पति प्रसार को लेयरिंग विधि व्याख्या गर्नुहोस्?

33.) कृत्रिम वनस्पति प्रजनन को गोटी विधि व्याख्या गर्नुहोस्?

34.) कलम भनेको के हो?

35.) कलम बनाउने विधि व्याख्या गर्नुहोस्?

36.) टिस्यु कल्चर भनेको के हो ?

37.) टिस्यु कल्चर प्रक्रियाको व्याख्या गर्नुहोस्।

38.) टिस्यु कल्चरलाई वनस्पति प्रजननका अन्य विधिहरूमध्ये सबैभन्दा उन्नत विधि मानिन्छ। किन?

39.) उभयलिंगी भनेको के हो?

40.) बिरुवाहरूमा यौन प्रजनन के हो?

41.) निषेचन भनेको के हो?

42.) निषेचन को प्रकार के हो?

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up