Go Back

Class : 8

Subject : विज्ञान

Unit : 6.00 Lesson : बल र गति


You are not a member!
1.) बल को लागि SI एकाई के हो?

2.) वेग भनेको के हो?

3.) वेग को सूत्र के हो?

4.) औसत गति के हो?

5.) वेगलाई किन भेक्टर मात्रा मानिन्छ?

6.) समान गति के हो?

7.) चर वेग वा गैर-एकसमान वेग के हो?

8.) त्वरण भनेको के हो?

9.) मन्दता भनेको के हो?

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up