Go Back

Class : 8

Subject : विज्ञान

Unit : 6.20 Lesson : लीभर


You are not a member!
1.) दोस्रो कक्षा लिभर के हो?

2.) तेस्रो कक्षा लिभर के हो?

3.) मेकानिकल फाइदा के हो?

4.) वेग अनुपात के हो?

5.) MA र VR मा एकाइ किन हुँदैन?

6.) मेसिनको दक्षता के हो?

7.) आउटपुट कार्य के हो?

8.) इनपुट कार्य के हो?

9.) आदर्श मेसिनहरू के हुन्?

10.) साधारण मेसिनहरू के हुन्?

11.) इनपुट र आउटपुट के हो?

12.) इनपुट र आउटपुट के हो?

13.) साधारण मेसिनका फाइदाहरू के हुन्?

14.) साधारण मेशिन को प्रकार के हो?

15.) साधारण मेसिनको सिद्धान्त के हो?

16.) एक लीवर के हो?

17.) लोड के हो? प्रयास भनेको के हो?

18.) लोड दूरी के हो? प्रयास दूरी के हो?

19.) लिभर को प्रकार के हो?

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up