Go Back

Class : 9

Subject : विज्ञान

Unit : 1.00 Lesson : वैज्ञानिक शिक्षा


You are not a member!
1.) भौतिक मात्रा के हो?

2.) मापन को महत्व के हो?

3.) आधारभूत मात्राहरू के हुन्?

4.) व्युत्पन्न मात्रा के हो?

5.) एकाइ के हो?

6.) MKS प्रणाली के हो?

7.) CGS प्रणाली के हो?

8.) FPS प्रणाली के हो?

9.) एसआई प्रणाली के हो?

10.) भौतिक मात्रा, एकाइ र तिनका प्रतीकहरूको नाम लेख्नुहोस्

11.) वैज्ञानिक शिक्षा भनेको के हो?

12.) वैज्ञानिक शिक्षाका चरणहरू के हुन्?

13.) विज्ञान भनेको के हो?

14.) भौतिकशास्त्र भनेको के हो?

15.) विज्ञानका क्षेत्रहरू के के हुन्?

16.) रसायन विज्ञान के हो?

17.) जीवविज्ञान भनेको के हो?

18.) प्राणीशास्त्र भनेको के हो?

19.) वनस्पति विज्ञान के हो?

20.) माइक्रोबायोलोजी भनेको के हो?

21.) भूविज्ञान के हो?

22.) मौसम विज्ञान भनेको के हो?

23.) खगोल विज्ञान के हो?

24.) पर्यावरण विज्ञान के हो?

25.) पृथ्वी विज्ञान के हो?

26.) विज्ञान र प्रविधिको उपलब्धि के छ?

27.) विज्ञान र प्रविधिका चुनौतीहरु के के छन् ?

28.) मेट्रिक उपसर्ग के हो?

29.) मेट्रिक उपसर्गका उदाहरणहरू के हुन्?

30.) परिशुद्धता के हो?

31.) न्यूनतम गणना के हो?

32.) वैज्ञानिक नोटेशन के हो?

33.) वैज्ञानिक नोटेशन को महत्व के हो?

34.) औसत भनेको के हो?

35.) औसत को महत्व के हो?

36.) परिशुद्धता को महत्व के हो?

37.) न्यूनतम गणनाको महत्त्व के हो?

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up