Go Back

Class : 12

Subject : लेखा

Unit : 19.00 Lesson :लेखाविधिमा सफ्टवेयरको प्रयोग


You are not a member!
1.) लेखाविधि सफ्टवेयर भनेको के हो ?

2.) लेखाविधि सफ्टवेयर कुन कुन कार्यको लागि प्रयोग गरिन्छ ?

3.) लेखाविधि सफ्टवेयरका आवश्यकता र विशेषताहरुबारे व्याख्या गर्नुहोस् ।

4.) TALLY लाई परिभाषित गर्नुहोस् ।

5.) TALLY का विशेषताहरु लेख्नुहोस् ।

6.) TALLY प्रयोग गर्नुका फाइदाहरु के के हुन् ?

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up