Go Back

Class : 11

Subject : सामाजिक अध्ययन

Unit : 10.10 Lesson :नेपालको अर्थतन्त्रका आधार र विशेषताहरु


You are not a member!
1.) नेपालको अर्थतन्त्रका सबल र कमजोर पक्षहरू पहिल्याई नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने उपायहरू लेख्नुहोस् ।

2.) नेपालको अर्थतन्त्रका आधारहरूको छोटो वर्णन गर्नुहोस्

3.) नेपालको अर्थतन्त्रका विशेषताहरूको छोटो वर्णन गर्नुहोस् ।

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up