Go Back

Class : 11

Subject : सामाजिक अध्ययन

Unit : 10.30 Lesson :विप्रेषण र नेपाली अर्थतन्त्र


You are not a member!
1.) विप्रेषण रकम उत्पादनभन्दा उपभोगमा खर्च भएको अवस्थामा यसको सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ, बँदागत रूपमा सुझाव दिनुहोस् ।

2.) वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले के के कुराको जानकारी राख्न आवश्यक छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

3.) वैदेशिक रोजगारबाट देशको अर्थतन्त्रलाई पर्ने कुनै ५ सकारात्मक र कुनै ५ नकारात्मक प्रभाव उल्लेख गर्नुहोस् ।

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up