Go Back

Class : 11

Subject : सामाजिक अध्ययन

Unit : 11.20 Lesson :आधुनिक र परम्परागत सेवा पद्धति


You are not a member!
1.) होमियोप्याथी कस्तो चिकित्सा पद्धित हो ?

2.) प्राकृतिक उपचार पद्धतिका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

3.) निरोधात्मक, प्रबर्द्धनात्मक र उपचारात्मक आदि स्वास्थ्य सेवाको परिचय दिनुहोस् ।

4.) स्वास्थ्य सेवामा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको भूमिका प्रष्ट पार्नुहोस् ।

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up