Go Back

Class : 11

Subject : सामाजिक अध्ययन

Unit : 11.70 Lesson :मितव्ययी जीवनशैली र आर्थिक व्यवस्थापन


You are not a member!
1.) तपाईंले कुन कुन पक्षमा मितव्ययितालाई व्यवहारमा अवलम्बन गर्दै आउनुभएको छ, उल्लेख गर्नुहोस् ।

2.) आर्थिक व्यवस्थापनका सहज र व्यवहारिक उपायहरूको सूची बनाउनुहोस् ।

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up