Go Back

Class : 11

Subject : सामाजिक अध्ययन

Unit : 2.30 Lesson :अनलाइन भुक्तानी


You are not a member!
1.) अनलाइन भुक्तानीका चुनौतीहरुको सूची तैयार पार्नुहोस् ।

2.) ‘डिजिटल एप्लिकेसनको प्रयोगले समय र श्रमको बचत हुन्छ’, यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् ।

3.) अनलाईन भुक्तानीका बेफाइदाहरु लेख्नुहोस् l

4.) सुरक्षित अनलाईन भुक्तानीका लागि के के कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ ? उल्लेख गर्नुहोस l

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up