Go Back

Class : 11

Subject : सामाजिक अध्ययन

Unit : 2.50 Lesson :इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको उत्तरदायी प्रयोग


You are not a member!
1.) साइबर नैतिकताअनुसार गर्न नहुने कार्यहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।

2.) साइबर अपराधबाट बच्न तपाइँ के के कुरामा सचेत हुनुहुन्छ , सचेतताका उपायहरु बुँदागत रुपमा उल्लेख गर्नुहोस् ।

3.) सामाजिक सञ्जालका फाइदाहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up