Go Back

Class : 11

Subject : सामाजिक अध्ययन

Unit : 3.10 Lesson :निर्णय प्रक्रिया


You are not a member!
1.) निर्णय निर्माणका प्रकारहरु उदाहरणसहित वर्णन गर्नुहोस् ।

2.) निर्णय गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुको सूची तयार गर्नुहोस् ।

3.) ‘निर्णय निर्माण जटिल र व्यावहारिक काम हो ।’ यस भनाइलाई आफ्ना तर्कले पुष्टि गर्नुहोस् ।

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up