Go Back

Class : 11

Subject : सामाजिक अध्ययन

Unit : 3.20 Lesson :समस्या समाधान


You are not a member!
1.) समस्या कसरी पहिचान गरिन्छ ?

2.) समस्या समाधानका मुख्य चरण के-के हुन् ।

3.) समस्याको निष्कर्ष कसरी निकालिन्छ ?

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up