Go Back

Class : 11

Subject : सामाजिक अध्ययन

Unit : 3.30 Lesson :सञ्चार


You are not a member!
1.) प्रभावकारी सञ्चारका अवरोधहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।

2.) प्रभावकारी सञ्चारका माध्यमहरु उल्लेख गरी तिनीहरुले तपाईंको जीवनमा पारेको प्रभाव विश्लेषण गर्नुहोस् ।

3.) प्रभावकारी सञ्चारले प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापना गर्न सहयोग गर्दछ भन्ने तथ्यलाई उदाहरणसहित पुष्टि गर्नुहोस् ।

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up