Go Back

Class : 11

Subject : सामाजिक अध्ययन

Unit : 3.50 Lesson :अन्तरवैयक्तिक सिपहरु


You are not a member!
1.) अन्तरवैयक्तिक सिप किन महत्त्वपूर्ण छ ?

2.) अन्तरवैयक्तिक सम्बन्ध सुधार गर्ने उपायहरु लेख्नुहोस् ।

3.) अन्तरवैयक्तिक सम्बन्ध सुधारका लागि समाजिक सञ्जाललाई कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ ?

4.) असल नेतृत्व विकास गर्न के के गर्न सकिन्छ ?

5.) टोलीकार्य भनेको के हो र यसबाट कसरी नेतृत्व विकास हुन्छ ?

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up