Go Back

Class : 11

Subject : सामाजिक अध्ययन

Unit : 6.40 Lesson :लोकतन्त्र


You are not a member!
1.) एक देशमा भएको परिवर्तनको प्रभाव अरू देशमा पनि पर्दछ भन्ने सन्दर्भलाई उदाहरणसहित प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

2.) नेपालमा लोकतन्त्रले ल्याएको प्रभावको विश्लेषण गर्नुहोस् ।

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up