Go Back

Class : 11

Subject : सामाजिक अध्ययन

Unit : 7.30 Lesson :जात, जनजाति


You are not a member!
1.) समाजमा जातीय र क्षेत्रीय विविधताका कारण प्राप्त हुने अवसरहरूको सूची तयार पार्नुहोस् ।

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up