Go Back

Class : 10

Subject : नेपाली

Unit : 15.00 Lesson :गाउँमाथि एउटा कविता


You are not a member!
1.) बोध र अभिव्यक्ति

2.) ६. दिइएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् :

3.) ७. व्याख्या गर्नुहोस् :

4.) ९. 'गाउँमाथि एउटा कविता' कविताको आधार लिई गाउँघरको जीवनस्तर माथि उठाउन कसरी सम्भव होला, कल्पना गरी लेख्नुहोस् ।

5.) १०. आगामी पाँच वर्षपछि तपाईंको गाउँ वा टोलमा के के परिवर्तन आउलान्, अनुमान गरी लेख्नुहोस् ।

6.) ११. दिइएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् : हरेक धर्मले शुद्ध आचार वा सदाचारलाई परम धर्म मानेको पाइन्छ । सदाचारले मानिसलाई नैतिकताको मार्गमा अग्रसर गराउँछ । यसको अभावमा मानिस भौतिक सम्पन्नताले भरिपूर्ण भए पनि मनुष्यत्वका दृष्टिले

7.) सुनाइ र बोलाइ

8.) सिर्जना र परियोजना कार्य

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up