Go Back

Class : 12

Subject : नेपाली

Unit : 3.00 Lesson :घनघस्याको उकालो काट्ता


You are not a member!
1.) बोध र अभिव्यक्ति

2.) भाव विस्तार गर्नुहोस्‌ :

3.) दिइएको गद्यांश पढ्नुहोस्‌ र सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्‌ :

4.) सुनाइ र बोलाइ,

If you do not see any questions, then please ask here.


Go Up