Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : पर्यापर्यटनका सम्भावना र आयाम


पाठबाट पर्यटन र पर्यावरणसँग सम्बन्धित दश दशओटा शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस्:

Ans : पर्यटनसंग सम्बन्धित शब्दहरु: व्यवसाय, घरधनी, पाहुना, पदयात्रा, जङ्गल सफारी, वन्यजन्तु अवलोकन, दृश्यावलोकन, घोडासवारी, जलक्रीडा, पर्यावरणसंग सम्बन्धित शब्दहरू: स्वच्छ वायु, स्वच्छ आकाश, पर्यावरणमैत्री, ग्रामीण पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, स्थानीय पर्यावरण, जंगल पर्यावरण, उद्धोग पर्यावरण, स्थानीय पर्यावरण
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.