Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : Account


State any three differences between capital and revenue receipts.


Looks like you have not signed up yet. Please sign up now to view the answers without interruption.
Redirecting in 60 seconds...

Ans : -Following are the differences between capital and revenue receipts: Bases of Difference Capital Receipt Revenue Receipt Effect It increases both assets and liabilities. It increases assets and profit. Nature It is not recurring. It is recurring in nature. Presentation It is shown in liability side of the balance sheet. It is shown in credit side of trading and profit and loss account.
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.


Random topics

1.)दिइएका अर्थ दिने शब्द पाठबाट छानेर लेख्नुहोस्:
2.) तल दिइएको शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्:
3.)दिइएका शब्दसंग मिल्ने अनुप्रासयुहोस:
4.)कवितामा कतिओटा श्लोक छन्?
5.)कुन कुन पङ्क्तिमा सबैभन्दा बढी पद रहेका छन्?
6.) समान पदसङ्ख्या भएको श्लोक कुन हो?
7.)कुन पङ्क्तिमा सबैभन्दा कम पद रहेको छन्?
8.)कवितामा प्रयोग भएका नदी र स्थानको सूची बनाउनुहोस्?
9.)‘वीर पुर्खा‘ कविताको पहिलो श्लोक पढी त्यसलाई गघमा रूपान्तरण गर्नुहोस्।
10.)कविता पढी वषयको …….. मिलाएर लेख्नुहोस्: (क) वीर पुर्खाहरुको रगत नेपालीको नसा नसामा छ। (ख) वीर पुर्खाको गतिलाई खोला र आंधी ले रोक्न सक्दैन। (ग) वेत्रावतीको‌ किनारमा नेपालीको पुर्खाको चिनो छ। (घ) सांगडा र कलङ्गाले नेपालको इतिहास बोलेको छ। (ङ) प