Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : पर्यापर्यटनका सम्भावना र आयाम


दिइएका विषय सन्दर्भ कुन कुन अनुच्छेदमा छन् ? (अ) पृथ्वीका वनस्पति र प्राणी एकअर्कामा निर्भर रहेन

Ans : दोस्रो अनुच्छेदमा
    Did you find this answer useful? Then to view other answers easily.