Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : Account


Write any four features of governmental accounting.

Ans : The four features of government accounting are given below: a. Based on financial acts and rules:-Government account should be strict on the provisions made on finance act and rules. b. Based on double entry concept:-Government accounting is based upon double entry concept of bookkeeping. It assumes that every financial transaction affect two sides i.e. the debit and credit. Thus, every transaction under government accounting is recorded considering dual effect. c. Based on budget system:-All the financial transactions under government accounting are based under budget system. They are classified and recorded under various budget head and subheads. It helps to keep control over the budget. d. Emphasis on banking transaction:-All government transactions are supposed to be performed through banks. All revenues are collected in bank account and expenditures are paid through bank.
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.


Random topics

1.)दिइएका शब्दसंग मिल्ने अनुप्रासयुहोस:
2.)कवितामा कतिओटा श्लोक छन्?
3.)कुन कुन पङ्क्तिमा सबैभन्दा बढी पद रहेका छन्?
4.) समान पदसङ्ख्या भएको श्लोक कुन हो?
5.)कुन पङ्क्तिमा सबैभन्दा कम पद रहेको छन्?
6.)कवितामा प्रयोग भएका नदी र स्थानको सूची बनाउनुहोस्?
7.)‘वीर पुर्खा‘ कविताको पहिलो श्लोक पढी त्यसलाई गघमा रूपान्तरण गर्नुहोस्।
8.)कविता पढी वषयको …….. मिलाएर लेख्नुहोस्: (क) वीर पुर्खाहरुको रगत नेपालीको नसा नसामा छ। (ख) वीर पुर्खाको गतिलाई खोला र आंधी ले रोक्न सक्दैन। (ग) वेत्रावतीको‌ किनारमा नेपालीको पुर्खाको चिनो छ। (घ) सांगडा र कलङ्गाले नेपालको इतिहास बोलेको छ। (ङ) प
9.) दिएको कवितांश पढ्नुहोस् र सङ्क्षिप्त उत्तर लेख्नुहोस् :(१) माथिको कवितांशमा हाम्रा पुर्खाहरूका बारेमा के भनिएको छ?
10.)(२) हामीले हाम्रा पुर्खाको गौरव कसरी सक्छौं?