Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : योगमाया


दोस्रो अनुच्छेदमा योगमायाको जीवनको कुन अवस्थाको वर्णन छ ?

Ans : दोस्रो अनुच्छेदमा योगमायाको जीवनको बाल्य र युवाअवस्थाको दुःखलाई वर्णन गरिएको छ।
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.