Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : योगमाया


मानिसहरु योगमायासँग प्रभावित हुनको कारण के हो ?

Ans : ज्ञान, अनुभवका आधारमा पण्डितहरूसँग शास्त्रार्थ गर्ने, धाराप्रवाह प्रवचन दिनसक्ने खुबी भएका कारण मानिसहरू योगमायासँग प्रवाहित हुन्थे।
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.