Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : साथीलाई चिठी


चिठीमा के कस्त अङ्गहरु हुन्छन्, लेख्नुहोस् ।

Ans : चिठीमा १. मिति, २. सम्बोधन, ३. चिठीको पेटबोली (आदि, मध्य र अन्त्य ), ४. खाम हुन्छन् ।
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.