Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : त्यो फेरि फर्कला


सानिको प्रतीक्षा कसरी समाप्त भयो ?

Ans : यात्रीले सानीप्रति प्रेमभाव, आग्रह, अनुराग नराखेको कुरा थाहा पाएपछि सानीको प्रतीक्षा समाप्त भयो । आफ्नो शरिरप्रति त्यो यात्री विकर्षण भएको थाहा पाएपछि सानीको प्रतीक्षा समाप्त भयो ।
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.