Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : पर्यापर्यटनका सम्भावना र आयाम


प्राणीहरु किन जन्मन्छन् र मर्छन् ?

Ans : पारिस्थितिक प्रणालीको निरन्तरताका लागि प्राणीहरु जन्मन्छन् र मर्छन्।
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.