Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : पर्यापर्यटनका सम्भावना र आयाम


पृथ्वी नै सबैको‌ साझा घर हो, कसरी?

Ans : पृथ्वीमा जल, स्थल, वायु आकाश र तेज जस्ता पञ्चतत्वहरु छन्। यी पञ्चतत्वले नै सबै प्राणीलाई जन्मिने वातावरण र बाँच्ने खाधान्न दिलाउने भएकाले पृथ्वी ने सबैको साझा घर हो। यी पांँच तत्वका बिच जलचर, स्थलचर, नभचर र सबै चराचर आफ्नो जीवन बिताउँछन्। त्यसैले पृथ्वी नै सबैको साझा घर हो।
    Did you find this answer useful? Then to view other answers easily.