Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : पर्यापर्यटनका सम्भावना र आयाम


आहाराको संजाल कसरी निर्माण हुन्छ?

Ans : चक्रिय पारिस्थितिक प्रणालीद्वारा आहाराको संजाल निर्माण भएको हुन्छ।
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.


Random topics