Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : पर्यापर्यटनका सम्भावना र आयाम


जमिनले पोषण कसरी प्राप्त गर्दछ ?

Ans : पशुपन्छी जीव र वनस्पति मरेर, सडेपछि जमिनले पोषण प्राप्त गर्दछ।
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.


Random topics