Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : त्यो फेरि फर्कला


सानीको मनोदशा कसरी परिवर्तन भएको छ ?

Ans : यात्रीप्रतिको चाहना प्राप्त गर्ने अभिलाषा, हेर्ने उत्सुकताले सानीको मनोदशा परिवर्तन भयो ।
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.