Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : पर्यापर्यटनका सम्भावना र आयाम


नेपालको पर्यावरणीय भिन्नतालाई पाँच तले घरसंँग तुलना


Looks like you have not signed up yet. Please sign up now to view the answers without interruption.
Redirecting in 60 seconds...

Ans : छैटौँ अनुच्छेद
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.


Random topics

1.)आधारभूत रुपमा आनुच्छेद कति किसिमका हुन्छन्?
2.)कस्तो अनुच्छेदलाई आत्मपरक अनुच्छेद भनिन्छ?
3.)अनुच्छेदमा वस्तुपरक विषयलाई कसरी वर्णन गरिएको हुन्छ ?
4.)आत्मपरक अनुच्छेद र वस्तुपरक अनुच्छेदबीचको मुख्य अन्तर के हो ?
5.)दिइएको अनुच्छेद आत्मपरक हो भन्ने आधार के के छन पुष्टि गर्नुहोस्:
6.)दिइएको अनुच्छेद वस्तुपरक हो भन्ने आधार के के छन्, पुष्टि गर्नुहोस्:
7.)दिइएका अर्थ दिने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस्:
8.)दिइएका पदावली र अर्थकाे जोडा मिलाउनुहोस्:
9.)दिइएको शब्दहरूको विपरित अर्थ दिने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस्:
10.)दिइएका आशय झल्कने उखान लघुनाटकबाट खोजेर लेख्नुहोस्: (क) इच्छाशक्ति भए जुनसुकै काम गर्न सकिन्छ।