Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : त्यो फेरि फर्कला


एक दिन साँझको बखत सानी आफ्नो पसल उठाइसकेपछि द्वारमा अन्य मनस्क भई उभिरहेकी थिई।

Ans : मन ठेगानमा नभएको अवस्था
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.